ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ

ಬುಕ್‍ಮೈಶೋ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 50 ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.