ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ

ವಯಸ್ಕರಿಗೆ : ತಲಾ ರೂ.50/-
16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/ಮಕ್ಕಳಿಗೆ : ತಲಾ ರೂ.30/-

ಟಿಕೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪೇಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸೂಚನೆ : 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕಾಶಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ