ಘಟನಾವಳಿಗಳು

16ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಮುಂಜಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಲಾಗಿತ್ತು.      

31ನೇ ಜನವರಿ 2018ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ      

31ನೇ ಜನವರಿ 2018ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

1 2 NEXT

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ