ಸುದ್ದಿ-ಸಮಾಚಾರ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಕೆ. ಅನಂತಸುರೇಶ್ ರವರು 31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು      

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಸಾ. ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಎಫ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ.ಐ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ಅನ್ನು 27ನೇ ಜೂನ್ 2018 ರಂದು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.      

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಸಾ. ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಎಫ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ.ಐ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ಅನ್ನು 27ನೇ ಜೂನ್ 2018 ರಂದು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2017ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು      

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2017ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಜಿ. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ      

26.11.2017ರಂದು ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊ. ಮಹಾನ್ ಎಮ್.ಜೆ. ಅವರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ