ಮಾಧ್ಯಮ

    ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಮ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ