ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ

ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ "ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ – ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್"
ದಿನಾಂಕ: 15.04.2018
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರವೇಶ: ಉಚಿತ
Read More...

ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ "ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್"
ದಿನಾಂಕ: 18.02.2018
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರವೇಶ: ಉಚಿತ