ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ

ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ "51 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಾರ್ತ್"
ದಿನಾಂಕ: 17.06.2018
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರವೇಶ: ಉಚಿತ


ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ "ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ – ಎಂಡ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್"
ದಿನಾಂಕ: 20.05.2018
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರವೇಶ: ಉಚಿತ


ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ "ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ – ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್"
ದಿನಾಂಕ: 15.04.2018
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರವೇಶ: ಉಚಿತ
Read More...

ಈ ತಿಂಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ "ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್"
ದಿನಾಂಕ: 18.02.2018
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರವೇಶ: ಉಚಿತ