• ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಕರಗಳು , ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಡೈನಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ಯವರ "ಕೌತುಕಗಳ ಮಳಿಗೆ"ಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ "ನಂದಿನಿ" ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಲು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ನಂದಿನಿ ಕುಕೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ.
  • ತಾರಾಲಯದ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, (ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ) ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ