ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದಿ.20.03.2021 ರಂದು ಸಂ.5 – 7:30

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಸಕ್ತರಿಗೆ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.150/-.

ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಟಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ


ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದಿ.20.03.2021 ರಂದು ಸಂ.5 – 7:30

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಸಕ್ತರಿಗೆ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.150/-.

ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಟಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ


ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದ. ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಇರುಳ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ'

2021 ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ 11 , 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/2RM-4foWtYw


2021 ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಿಂದ 4 ಏಪ್ರಿಲ್, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/BI9bqnHM6yI


2021 ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಿಂದ 28, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/rQspz1qmzIE


2021 ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಿಂದ 21, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/xmw8dC46SUE


2021 ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಿಂದ 14, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/GJjy5-N4jaQ


2021 ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ 7, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/h8aHJXCaKMg


2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಿಂದ 28, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/CjiqexKat_Y


2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ 21, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/57sOyeWlCO8


2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ 21, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/57sOyeWlCO8


2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಿಂದ 14, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/kKa9nbZeQy8


2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ 7, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/uCSME9eL3Fk


2021 ಜನವರಿ 25 ರಿಂದ 31, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/vmBU8Jf4VXc


2021 ಜನವರಿ 18 ರಿಂದ 24, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/xXE0Nedqtjw


2021 ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ 17, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/2TjDNQJuT_w


2021 ಜನವರಿ 4 ರಿಂದ 10, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/nc9ulX-1CO4


2020 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/7Q6uJzIkq2M


2020 ರ ನವಂಬರ್ 30 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/qnN9h0qgZoI


2020 ರ ನವಂಬರ್ 23 - 29, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/4uE5RnptMWg


2020 ರ ನವಂಬರ್ 16 - 22, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/t2K2RKU1DdU


2020 ರ ಅಕ್ಟೊಬರ್ 26 – ನವಂಬರ್ 1, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/yC4htSvDteQ


2020 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ 12ರವರೆಗಿನ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://www.youtube.com/watch?v=W-xBlZULumY


2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/bp-rfgaKxMw


2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/lcLAFO1fyAM


2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/4hmqp-zWBhI


2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/0G8hXGwLLQo


2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/FGLQoXbZ798


3-9 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2020 ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/2I0BH6SCdQE


2020 ರ ಜುಲೈ ಐದನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/QX5hS2Beud8


2020 ರ ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/EPaeKKHtfYE


'ಈ ವಾರದ ನಭಾವಲೋಕನ'

ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯವು 'ಈ ವಾರದ ನಭಾವಲೋಕನ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಆಯಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಗ್ರಹಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು www.taralaya.org ಅಥವಾ https://www.youtube.com/user/TaralayaBangalore/feed?activity_view=3ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 2020 ರ ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಖು – ಈ ವಾರದ ಆಕಾಶ ಪರಿಚಯ ( https://youtu.be/qEpip7N8kc8 )


ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್  2021 ರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.50/-.

"ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ : ಕೇಳಿ – ತಿಳಿ"

1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಸಂಜೆ 5:15 – 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.