ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

1ನೇ ಮೇ 2022 ರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.50/-.

"ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ : ಕೇಳಿ – ತಿಳಿ"

1ನೇ ಮೇ 2022 ರ ಸಂಜೆ 5:15 – 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

 

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯವು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ಪರಿಚಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಮಿಂಚಂಚೆ (pushpa@taralaya.org/info@taralaya.org) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

 


'ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

6ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.50/-.

"ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ : ಕೇಳಿ – ತಿಳಿ"

6ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಸಂಜೆ 5:15 – 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.


'ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

2ನೇ ಜನವರಿ 2022 ರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.50/-.


"ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ : ಕೇಳಿ – ತಿಳಿ"

2ನೇ ಜನವರಿ 2022 ರ ಸಂಜೆ 5:15 – 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಮಂದಿರದೊಳಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯದ ಉಪನ್ಯಾಸ.ಆ ಬಳಿಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

5ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.50/-.

"ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ : ಕೇಳಿ – ತಿಳಿ"

5ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ಸಂಜೆ 5:15 – 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

 

7ನೇ ನವಂಬರ್ 2021 ರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.50/-..

 

7ನೇ ನವಂಬರ್ 2021 ರ ಸಂಜೆ 5:15 – 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ‘ತಿಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಟ’ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ‘ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ: ಕೇಳಿ – ತಿಳಿ’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಿಂಚಂಚೆ(anandmy@taralaya.org)ಯ ಮೂಲಕವೂ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆ ಬಳಿಕ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಇರುಳ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ'

2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ 21, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/57sOyeWlCO8


2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಿಂದ 14, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/kKa9nbZeQy8


2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ 7, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/uCSME9eL3Fk


2021 ಜನವರಿ 25 ರಿಂದ 31, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/vmBU8Jf4VXc


2021 ಜನವರಿ 18 ರಿಂದ 24, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' : https://youtu.be/xXE0Nedqtjw


2021 ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ 17, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/2TjDNQJuT_w


2021 ಜನವರಿ 4 ರಿಂದ 10, 'ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/nc9ulX-1CO4


2020 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/7Q6uJzIkq2M


2020 ರ ನವಂಬರ್ 30 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/qnN9h0qgZoI


2020 ರ ನವಂಬರ್ 23 - 29, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/4uE5RnptMWg


2020 ರ ನವಂಬರ್ 16 - 22, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/t2K2RKU1DdU


2020 ರ ಅಕ್ಟೊಬರ್ 26 – ನವಂಬರ್ 1, 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://youtu.be/yC4htSvDteQ


2020 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ 12ರವರೆಗಿನ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ': https://www.youtube.com/watch?v=W-xBlZULumY


2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/bp-rfgaKxMw


2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/lcLAFO1fyAM


2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/4hmqp-zWBhI


2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/0G8hXGwLLQo


2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/FGLQoXbZ798


3-9 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2020 ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/2I0BH6SCdQE


2020 ರ ಜುಲೈ ಐದನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/QX5hS2Beud8


2020 ರ ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ 'ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ' https://youtu.be/EPaeKKHtfYE


'ಈ ವಾರದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ’

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಆಯಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಗ್ರಹಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು www.taralaya.org ಅಥವಾ https://www.youtube.com/user/TaralayaBangalore/feed?activity_view=3ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 2020 ರ ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಖು – ಈ ವಾರದ ಆಕಾಶ ಪರಿಚಯ ( https://youtu.be/qEpip7N8kc8 )


ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ

7ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ  2021 ರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.50/-.

"ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ : ಕೇಳಿ – ತಿಳಿ"

7ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರ ಸಂಜೆ 5:15 – 6:15 ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.