ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - 2005

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ದಿನಾಂಕ 01.01.2018ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಘೋಷಣೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4 (1)(ಬಿ) ವಿವರ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ)

ಏಪ್ರಿಲ್ 2017ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2018ರವರೆಗಿನ ಕಡತಗಳ ವಿವರ :-

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಡತಗಳ ವಿವರಗಳು
1 ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪತ್ರಗಳು
2 ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ – ಜಿ, ಎಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್
3 ಅನುಮೋದನೆಗಳು
4 ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯ ಕರಾರು ಪತ್ರ
5 ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
6 ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಗಳು
7 ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪತ್ರಗಳು
8 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
9 ನಿರ್ದೇಶಕರು
10 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
11 ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್
12 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
13 52ನೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪತ್ರಗಳು
14 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಗಳು
15 ತಾರಾಲಯದ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ತಾರಾಲಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೂಟ
17 ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್. ಪತ್ರಗಳು
18 ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆಯ ಪತ್ರಗಳು
19 ಇತರೆ ಪತ್ರಗಳು
20 ಪೇಟಿಎಮ್
21 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು
22 ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 – 4 (1) ಬಿ

I. ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯವನ್ನು 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 1992 ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (BASE) ಎಂಬ ಸ್ವಾಯತ್ತಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಬೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಬೇಸ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.


II. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು :

ತಾರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸೂಚನೆಗಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ BASE ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ತಾರಾಲಯದ ಆಕಾಶ-ಮಂದಿರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.


III. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ :

BASE ನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ,ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.


IV. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾದರಿ :

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ / ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.


V. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೌಕರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು :

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈ-ಲಾಸ್,ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


VI. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆ :

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅಂತಹ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.


VII. ನೀತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳು :

ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


VIII. ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಲಹೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ :

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ -1 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು / ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ . ಸಭೆಯ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ಪರಿಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅನುಬಂಧ – 1

 • ಶ್ರೀ ಎ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 • ಶ್ರೀ ಟಿ. ಕೆ. ಅಲೆಕ್ಸ್
 • ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಐಯ್ಯರ್ - ಸದಸ್ಯರು
 • ಡಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ - ಸದಸ್ಯರು
 • ಪ್ರೊ. ಅಜಿತ್ ಕೆಂಭಾವಿ - ಸದಸ್ಯರು
 • ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಆರ್. ಎನ್. ಮೂರ್ತಿ - ಸದಸ್ಯರು
 • ಶ್ರೀಮತಿ ರಿನೇ ಬೋರ್ಜಸ್ - ಸದಸ್ಯರು
 • ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು - ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು
 • ಆಯುಕ್ತರು - ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು
 • ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು - ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು
 • ಆಯುಕ್ತರು - ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು
 • ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ - ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

IX. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ

 • ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
 • ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್ ಶೈಲಜಾ, ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು
 • ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ರಾಜನ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 • ಶ್ರೀ ವಿ. ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 • ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಸುಜಾತ,ಉಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಶ್ರೀ ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸಹಾಯಲಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಶ್ರೀ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎನ್., ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು
 • ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿ ,ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು
 • ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಪ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
 • ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಲೋಕೇಶ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
 • ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
 • ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟಪತಿ, ಸಹಾಯಕರು
 • ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ ಎ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕರು
 • ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ. ಶಾಂತಮ್ಮ, ಸಹಾಯಕರು
 • ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮುನೇಶ್ವರ, ಚಾಲಕರು

X. ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ಪರಿಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇತರ ಅಂಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 22379725 ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು extn ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ) ಒಟ್ಟು ವೇತನ (ರೂ.) ಗಳಲ್ಲಿ
01 ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3213 119745-00
02 ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಶೈಲಜಾ ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 3237 -
03 ಕೆ ಟಿ ರಾಜನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 3216 35000-00
04 ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3218 84044-00
05 ಶ್ರೀ ವಿ. ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3218 60861-00
06 ಡಾ|| ಎಮ್. ವೈ. ಆನಂದ್ ಹಿರಿತಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 3221 60861-00
07 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 3212 53676-00
08 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಸುಜಾತ ಉಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 3222 52399-00
09 ಶ್ರೀ ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 3223 48519-00
10 ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3224 43512-00
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಧಿಕಾರಿ 3241 41359-00
12 ಶ್ರೀ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎನ್ ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು 3220 34524-00
13 ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿ ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು 3219 50000 -00
14 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 3211 26662-00
15 ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 3235 31407-00
16 ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟಪತಿ ಸಹಾಯಕರು 3217 32859-00
17 ಶ್ರೀ ಸಂಗನ ಗೌಡ ಎ. ಪಾಟೀಲ ಸಹಾಯಕರು - 24184-00
18 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - 23133-00
19 ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ. ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ­- 19978-00
20 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಮುನೇಶ್ವರ ಚಾಲಕರು - 21818-00

XI. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಣಕಾಸು , ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು :

ಬೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.


XII. ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಾನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು :

ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 3 ನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.


XIII. ರಿಯಾಯಿತಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರ ವಿವರಗಳು :

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರವೇಶ ದರದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನುನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.


XIV. ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು :

ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.taralaya.org ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

XV. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೊಠಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಮಾಹಿತಿ / ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

XVI. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ್ - ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ - ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ದೂ: 22379725
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ದೂ: 22379725
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ದೂ: 22379725

XVII. ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ತರುವಾಯ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಅಂದಿನವರೆಗೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 26(3)(b) ರಡಿ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ್ - ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ - ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ದೂ: 22379725
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ದೂ: 22379725
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ದೂ: 22379725

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ