ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು

ಆಪ್ ಗಳಿಂದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ (ತಂಡ ೨)

ಆಪ್ ಗಳಿಂದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ (ತಂಡ ೨) ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಿ.೨೪ ರಿಂದ ೨೬ನೇ ಜೂನ್ ೨೦೨೧ ರ ಸಂಜೆ ೪ ರಿಂದ ೫:೩೦ ರವರೆಗೆ ಖಗೋಳ (virtual) ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.500/-. ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಯೇ ಮೂಲವಾದರೂ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವುರಿಂದ ಭೂಮಿ – ಸೂರ್ಯರ ಸಂಬಂಧ, ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಖಗೋಳ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.ಈ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ: https://in.bookmyshow.com/events/astronomy-through-apps-batch-ii/ET00312122


ಆಪ್ ಗಳಿಂದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ

ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಯೇ ಮೂಲವಾದರೂ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವುರಿಂದ ಭೂಮಿ – ಸೂರ್ಯರ ಸಂಬಂಧ, ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಖಗೋಳ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ: https://in.bookmyshow.com/events/astronomy-through-apps/ET00311794?webview=true


ಕಾಗದದೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ತಂಡ ೨)

೩, ೪ ಮತ್ತು ೫ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.೫೦೦/-

ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ: https://in.bookmyshow.com/events/science-through-paper-activities-batch-ii/ET00311445


ಕಾಗದದೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

೩, ೪ ಮತ್ತು ೫ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುಲ್ಕ ತಲಾ ರೂ.೫೦೦/-.

ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ: https://in.bookmyshow.com/events/science-through-paper-activities/ET00311377


ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ (ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ (6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತøತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೋಂದಾವಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ: https://in.bookmyshow.com/events/summer-programmes-2021/ET00310300


ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು

ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯವು ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ (ಆನ್ಲೈನ್) ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

read more..


ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು :

ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :

ಮೂರರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ: ಬೆಳಕು, ಬಣ್ಣ, ಧ್ವನಿ, ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ : 20
ಅವಧಿ : ಹತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು
ಸಮಯ : 10:30 ರಿಂದ 12:30 ಕ್ಕೆ

ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್

ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಆರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿರಿಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ೮ ರಿಂದ -೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ,ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ : ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಧಿ : ಹತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ :

ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ: 20
ಅವಧಿ: ಹತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು

ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ :

ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಾದ ‘ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೋಟ”,”ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವಿಕೆ “”ಜಲ: ರಚನೆ, ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯ” - ಇವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಯಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಡಿಯೋ ಉಪನ್ಯಾಸವಾದ-”ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ” ಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 40
ಅವಧಿ : ಹದಿನೈದು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಮ್ಮಟ :

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ-ಆಧಾರಿತ ಕಮ್ಮಟಗಳು. , ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ‘ಸಾಬೂನಿನ ಪದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಳ್ಳೆಗಳು’, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ, ರಂಜನೀಯ ಗಣಿತ' - ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ;

ಫ್ರಮ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಪಠ್ಯವು ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕರು ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ತರಗತಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, 'ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅತೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಡಿಯೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ : 40
ಅವಧಿ : ಹತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು
ಸಮಯ : 10:30 ರಿಂದ 3:30 ಕ್ಕೆ

ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು.

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ