ನಮ್ಮ ತಂಡ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಗಲಗಲಿ (ಇವರ ಬಗ್ಗೆ)
ಆಹ್ವಾನಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್ ಶೈಲಜಾ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ರಾಜನ್
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ್
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ವಿ. ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ
ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾ|| ಎಮ್. ವೈ. ಆನಂದ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್
ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಉಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಸುಜಾತ
ಸಹಾಯಲಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎನ್.
ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಪ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಲೋಕೇಶ್
ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟಪತಿ
ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ ಎ. ಪಾಟೀಲ್
ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ. ಶಾಂತಮ್ಮ
ಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮುನೇಶ್ವರ

ಶೀಘ್ರ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೌಂಟರ್

ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಜೆ